Fishless Fishermen's Fellowship

Do you belong to a Church like this?